Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Transposition of European directives

Omzetting van de Europese richtlijnen betreffende asielzoekers

Op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die twee Europese richtlijnen betreffende asielzoekers in Belgisch recht omzetten.

Lees verder - 21/04/2017 14:33

Algemene uitvoeringsregels voor de nieuwe wet inzake overheidsopdrachten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de algemene uitvoeringsregels vastlegt inzake de wet van 17 juni 2016 inzake de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren. 

Lees verder - 17/02/2017 14:53

Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken

Op voorstel van minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters keurde de ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken.

Lees verder - 27/03/2015 16:12

Opheffing en oprichting van begrotingsfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Olivier Chastel een amendement goed op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en houdende diverse bepalingen inzake begrotingsfondsen.

Lees verder - 28/02/2014 18:28