Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Buildings Agency

Regie der Gebouwen: verkoop van een voormalige bunker aan het Institut Saint-Louis van Namen

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de onderhandse verkoop van een voormalige bunker, gelegen in de Rue des Dames Blanches in Namen, aan de vzw Institut Saint-Louis.

Lees verder - 13/11/2015 13:23

Dossiers inzake Regie der Gebouwen (Genk en Ninove)

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee dossiers goed inzake Regie der Gebouwen.

Lees verder - 16/10/2015 13:53

Rechtzetting van kadastrale gegevens in het kader van de overdracht van Staatsgebouwen aan gemeenschappen en gewesten

De ministerraad keurt op voorstel van de minister bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon twee ontwerpen van koninklijke besluiten goed tot rechtzetting van de kadastrale gegevens van percelen of gebouwen die overgedragen zijn van de Staat aan de gemeenschappen en de gewesten, in het kader van de uitvoering van de Lambermontakkoorden, de zesde staatshervorming en vroegere akkoorden.

Lees verder - 16/10/2015 13:53

Vaststelling aankoopprijs labogebouw Akzo Nobel in Vilvoorde

De ministerraad van 18 september 2015 stemt in met de aankoop van het Akzo Nobel gebouw tegen de prijs van 3.146.000 euro, inclusief BTW (2.600.000,00 exclusief BTW). De Regie der Gebouwen zal het gebouw beschikbaar stellen aan de FOD Financiën voor de herhuisvesting van de douane- en accijnsdiensten.

Lees verder - 18/09/2015 16:38

Correctie van de inplantingsplannen van vier gebouwen van de Staat die overgedragen werden naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de koninklijke besluiten van 27 december 2004, 24 augustus 2005 en 27 april 2007 wijzigt die de eigendomsoverdracht regelen van administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten of meergemeentepolitiezones.

Lees verder - 11/09/2015 13:12

Dossiers met betrekking tot de Regie der Gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers van de Regie der Gebouwen in Evergem en Moeskroen.

Lees verder - 17/07/2015 17:25

Dossiers met betrekking tot de Regie der gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met twee dossiers rond de Regie der gebouwen. 

Lees verder - 12/06/2015 13:19

Regie der gebouwen: bijakte bij de huurovereenkomst van het gebouw van de gerechtelijke politie Antwerpen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met het afsluiten van een bijakte aan de huurovereenkomst van het gebouw  "Antwerp Ring Center", gelegen Noordersingel 27 te Antwerpen (Borgerhout), voor de huisvesting van de federale gerechtelijke politie. 

Lees verder - 05/06/2015 12:43

Regie der Gebouwen: huren van een gebouw voor de scheepvaartpolitie in Nieuwpoort

Op voorstel van minister belast met de Regie der Gebouwen Jan Jambon gaat de ministerraad akkoord met het afsluiten van een huurovereenkomst voor het huren van een gebouw waarin de scheepvaartpolitie van Nieuwpoort zal worden gehuisvest. 

Lees verder - 30/04/2015 13:46

Regie der Gebouwen: strategisch comité en meerjarenplannen

Op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon keurt de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over het strategisch comité van de Regie der Gebouwen en de opmaak van meerjarenplannen voor de vastgoedbehoeften.

Lees verder - 24/04/2015 13:57