Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Wijziging van werkwijze art.60§7 sociale economie, behoud van aantal jobs voor OCMW-gerechtigden in de sociale economie in Brussel

Wanneer het OCMW een begunstigde met toepassing van art.60§7 ter beschikking stelt van een sociale economie initiatief, dan kan het OCMW aanspraak maken op een verhoogde staatstoelage. Het budget voor het aantal arbeidsplaatsen in dit kader is beperkt tot 3000. Het budget dat in 2013 voor deze maatregel voorhanden is, bleef ongewijzigd. Het aantal arbeidsplaatsen dat daaraan gekoppeld is, blijft als gevolg ook ongewijzigd.

Lees verder - 15/05/2013 18:18

Lancering van de economische studie over België van de OESO op dinsdag 7 mei 2013 in Brussel

De laatste economische studie die de OESO maakte over België en die verschijnt op 7 mei 2013, onderzoekt het herstellingsvermogen van het land ten opzichte van de economische wereldcrisis en de acties die het moet ondernemen om de groei te stimuleren en nieuwe jobs te creëren. De studie stelt de grote lijnen voor van de mogelijke hervormingen om de concurrentiekracht te verbeteren en de levensvatbaarheid van de overheidsfinanciën te helpen verzekeren, met name in de gezondheidszorg die zich moet aanpassen aan de snel ouder wordende bevolking. Een speciaal hoofdstuk evalueert of de bestaande transportinfrastructuur volstaat om te beantwoorden aan de economische en milieu-uitdagingen van de toekomst.

Lees verder - 03/05/2013 09:28

Zelfstandigen : vergoeding ‘hulp van derden’ stijgt met 80 euro per maand

Sabine Laruelle, federaal minister van KMO’s en Zelfstandigen, en Philippe Courard, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap, zijn blij dat de ministerraad vandaag, 26 april, hun ontwerp van Koninklijk Besluit heeft goedgekeurd dat de dagelijkse bijkomende vergoeding verhoogt voor arbeidsongeschikte zelfstandigen die kunnen genieten van hulp van een derde (1) .

Lees verder - 26/04/2013 13:16

‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ moet verdere pensioenhervormingen voorbereiden

Vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo stelt samen met minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle, bevoegd voor zelfstandigenpensioenen, de ‘Commissie Pensioenhervorming 2020-2040’ in. Deze expertencommissie, samengesteld uit twaalf vooraanstaande experten, krijgt als taak verdere hervormingen voor te bereiden om zo de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder te versterken. De Commissie zal in het voorjaar 2014 een rapport opleveren met concrete beleidsaanbevelingen.

Lees verder - 12/04/2013 17:54

Invoeging van een boek over het recht van de elektronische economie in het wetboek van economisch recht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet goed dat boek XII over het recht van de elektronische economie in het wetboek van economisch recht invoegt*. Het gaat om drie voorontwerpen van wet die een algemeen wettelijk kader voor de elektronische economie invoeren en die de economische wetgeving reorganiseren in een wetboek dat de rechtsregels van het economisch recht groepeert en moderniseert.

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Omzetting van de Europese dataretentierichtlijn

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed die de omzetting beogen van de Europese richtlijn over de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken. 

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het voorstel van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude uit en stelt bijkomende maatregelen in die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak in november 2012 heeft genomen.

Lees verder - 29/03/2013 16:49

Betalingstermijnen

Op voorstel van Annemie Turtelboom, minister van Justitie, en Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Zelfstandigen, heeft de ministerraad vandaag hun wetsontwerp goedgekeurd inzake de omzetting van de Europese richtlijn betreffende achterstallige betalingen in handelstransacties.

Lees verder - 22/03/2013 10:48

Statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het statuut vastlegt van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Lees verder - 14/03/2013 15:50

Wetboek van economisch recht: marktpraktijken en consumentenbescherming

Op voorstel van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte keurt de ministerraad een voorontwerp van wet goed dat Boek VI rond marktpraktijken en consumentenbescherming invoegt in het Wetboek van economisch recht.

Lees verder - 14/03/2013 15:50