Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Rechtboek economisch recht: bijzondere rechtsprocedures en algemene definities

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie en Consumentenbescherming Johan Vande Lanotte drie voorontwerpen van wet goed die een nieuw boek en een titel aan het Wetboek van economisch recht toevoegen. Het gaat om boek XVII over de bijzondere rechtsprocedures en een nieuwe titel in boek I met algemene definities.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

België neemt deel aan grote Wereldtentoonstelling Milano 2015

De ministerraad bevestigt dat België zal deelnemen aan de grote wereldtentoonstelling in Milaan 2015 en heeft hiervoor de budgetten uitgetrokken.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

Verdwijnen van pensioenmalus vanaf 2014 maakt einde aan discriminatie t.o.v. zelfstandigen

De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van minister Laruelle goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen. Met deze realisatie heeft minister Laruelle opnieuw een belangrijke stap vooruit gezet binnen het sociaal statuut van een zelfstandige.

Lees verder - 01/03/2013 14:49

Monitoring relancestrategie

De Regering heeft in juli 2012 een relancestrategie opgestart met meer dan 40 concrete maatregelen. 

Lees verder - 22/02/2013 16:14

Minister Laruelle neemt maatregel tegen sociale fraude

Sabine Laruelle, minister van KMO’s en Middenstand, heeft vandaag op de ministerraad een wijziging van Koninklijk Besluit voorgesteld waarbij het toekennen van sociale rechten gekoppeld wordt aan het betalen van de eerste sociale bijdrage. Deze maatregel, aangenomen door de federale regering, past binnen het voorziene budget van 2013. Deze maatregel moet paal en perk stellen aan de sociale fraude.

Lees verder - 22/02/2013 10:11

Dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding. Het voorstel van staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombé voert het actieplan 2012-2013 van het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude uit en stelt bijkomende maatregelen in die de ministerraad tijdens de begrotingsopmaak in november 2012 heeft genomen.

Lees verder - 07/02/2013 18:30

Overheidsopdracht voor de FOD Economie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte om een overheidsopdracht te gunnen voor de upgrade van mainframes installaties van  Z10 naar Z114 en van de software DB2 en IMS voor de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Gebruik van de 800 MHz-band voor elektronische communicatiediensten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Economie en Consumenten Johan Vande Lanotte een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het gebruik van de 800 MHz-band door elektronischecommunicatiediensten vastlegt.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Wet op het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening aangepast aan richtlijn Omnibus I

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Johan Vande Lanotte een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening  aanpast aan richtlijn Omnibus I.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Uw rechten als zelfstandige: binnenkort op bewaarexemplaar

Dit trimester krijgt elke zelfstandige naast het gebruikelijke vervalbericht m.b.t. de sociale bijdragen, ook een overzicht in de bus van alle maatregelen waarop hij aanspraak kan maken. In samenwerking met de 12 sociale verzekeringskassen stoomde minister Laruelle een papieren bewaarexemplaar klaar om zelfstandigen gestructureerd op hun rechten te wijzen.

Lees verder - 29/01/2013 11:11