Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Economy and self-employment

Wijziging van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

De ministerraad stemt in met de wijziging van de personeelsformatie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie en keurt het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Economie Johan Vande Lanotte hierover voorstelde in tweede lezing goed.

Lees verder - 13/07/2012 17:07

Strategisch plan voor de invoering van IPv6 in België

De ministerraad keurt het strategisch plan voor de invoering van het Internet Protocol versie 6 op voorstel van minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaerts goed. Om het tekort aan internetprotocoladressen op te vangen werd een nieuwe versie van het Internet Protocol versie 6 ontwikkeld. De invoering van de nieuwe versie is belangrijk voor heel wat ondernemingen en instellingen in België.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Benoeming van de leden van de wetenschappelijke comités bij het Instituut voor Nationale Rekeningen

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de leden van de wetenschappelijke comités bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale staat over de een-loketten

De ministerraad stemt in met het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen, de gewesten en de federale overheid voor de realisatie van het een-loket voor dienstenleveranciers in de EU-lidstaten.

Lees verder - 22/06/2012 16:28

Erkenning van de ambachtsman wettelijk vastgelegd

De titel van ambachtsman wordt nu officieel erkend in een voorontwerp van wet dat de ministerraad op initiatief van minister van Zelfstandigen en KMO's Sabine Laruelle heeft goedgekeurd*.  Met ongeveer 180 000 ondernemingen die als eenmanszaak of KMO in België actief zijn, is het artisanaat een belangrijke sector.

Lees verder - 15/06/2012 16:31

Registratie op mobiele bouwplaatsen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat werknemers op een tijdelijke of mobiele bouwplaats verplicht zich elektronisch te registreren. De regering wenst zo een alternatieve controle te hebben die de sociale en fiscale fraude moet tegengaan nu de registratie van aannemers is afgeschaft.

Lees verder - 08/06/2012 15:27

RSVZ-jaarverslag 2011: tendensen en realisaties

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen heeft zijn jaarverslag 2011 online gezet. De cijfers voor 2011 wijzen op een toename voor het totaal aantal zelfstandigen, en dit zowel bij de hoofd- als de bijberoepen. Van langs om meer kiezen niet-Belgen die in ons land wonen, voor een zelfstandig beroep.

Lees verder - 01/06/2012 16:20

Delegatie van taken van het FAVV aan de gewesten

De ministerraad keurt een ontwerp van koninlijk besluit goed dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) de mogelijkheid biedt om een aantal van zijn taken aan de gewesten toe te vertrouwen*. Het voorstel van minister van Landbouw Sabine Laruelle heeft als doel het koninklijk besluit dat nu van kracht is bij te werken en meer juridische zekerheid te bieden.

Lees verder - 01/06/2012 15:38

Benoeming van de leden van de Commissie voor de Mededinging

De ministerraad gaat akkoord met de benoeming van de leden van de Commisie voor de Mededinging.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Zelfstandigen: verhoging van de moederschapsuitkering en de adoptie-uitkering

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed* die de moederschapsuitkering en de adoptie-uitkering voor zelfstandigen verhogen.

Lees verder - 20/04/2012 17:52