Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Foreign trade

Tweede nationaal actieplan: Vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016

De ministerraad neemt kennis van het tweede actieplan 'vrouwen, vrede en veiligheid 2013-2016. Het actieplan voert resolutie 1325 van de Veiligheidsraad uit dat toegepast wordt door de VN en andere organisaties zoals de NAVO, de EU en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

Lees verder - 19/07/2013 20:21

Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor kernfysisch onderzoek

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Organisatie voor Kernfysisch Onderzoek (CERN)*.

Lees verder - 07/06/2013 16:56

Export Funding Guarantee: een oplossing voor de financiering van de export

De ministerraad neemt kennis van de oplossingen die de Nationale Delcrederedienst voorstelt om de financiering van de Belgische export te ondersteunen in het kader van de relancestrategie van de regering. Het gaat om een Export Funding Guarantee (EFG) en een 'funded solution' die naast de EFG zal bestaan.

Lees verder - 01/03/2013 17:00

Leningen van staat tot staat - eerste deel 2013

De ministerraad kent op advies van het Finexpocomité een nieuwe staatslening van 4 584 970 euro toe aan Kenia voor de verbetering van de gezondheidszorgen op districtsniveau. 

Lees verder - 01/03/2013 16:59

Tussenkomst van Finexpo in aanvragen voor exportkrediet

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel Didier Reynders om 16 aanvragen voor exportkrediet goed te keuren.

Lees verder - 01/02/2013 16:44

Instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU, haar lidstaten en Irak*. 

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Overeenkomst tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst* tussen België en Korea voor het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting. 

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Instemming met het akkoord tussen België en Saint Lucia voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Lees verder - 21/12/2012 16:43

Wijziging van de verdeelsleutel van de financiële bijdragen van de Benelux Economische Unie

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst van 14 januari 1964 ter uitvoering van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie. Het protocol wijzigt de verdeelsleutel van de financiële bijdragen.

Lees verder - 13/12/2012 15:36

Instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG-Marokko

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, haar lidstaten en Marokko*.

Lees verder - 13/12/2012 15:36