Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Advies nr. 74 van 13 november 2017 betreffende seksuele bijstand voor personen met een beperking

Advies n° 74 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek behandelt de problematiek van de seksuele bijstand voor personen met een beperking in antwoord op een reeks vragen om advies, gesteld door dhr. Ph. Courard, toenmalig staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een Handicap: (eigen samenvatting)

Lees verder - 17/01/2018 12:15

Gezondheidsenquête 2018 in de startblokken!

Een grootschalige enquête naar de gezondheid en leefstijl van de Belgen gaat in januari 2018 van start en zal het hele jaar door worden voortgezet in de drie regio’s van het land.

Lees verder - 16/01/2018 10:06

3D geprinte implantaten maken snel opgang, maar zijn ze ook minstens even veilig en doeltreffend?

In de medische sector kent 3D printen de laatste jaren een toenemende belangstelling en groei. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelde echter vast dat er geen overtuigend bewijs is dat 3D geprinte implantaten (bv. heup- of knieprothesen) minstens even veilig en doeltreffend zijn als de ‘klassieke’ producten. Sommige implantaten, die te duur worden bevonden, of waarvan de fabrikant de werkzaamheid nog niet heeft aangetoond, worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering (RIZIV). Toch kunnen ze onbeperkt door artsen worden gebruikt en doorgerekend aan de patiënt of het ziekenhuis, en daarvan is de patiënt niet altijd goed op de hoogte. Nieuwe 3D hoogrisico-implantaten zouden volgens het KCE in eerste instantie enkel in bepaalde gespecialiseerde centra mogen worden gebruikt, totdat er meer geweten is over hun veiligheid en toegevoegde waarde. Verder zou het RIZIV de veilige 3D hulpmiddelen waarvoor de toegevoegde waarde (nog) niet is aangetoond, toch kunnen terugbetalen, maar aan hetzelfde bedrag als dat van het reeds bestaande ‘klassieke’ alternatief.

Lees verder - 12/01/2018 13:24

Verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verplichte ziekteverzekering bij geïnterneerden.

Lees verder - 22/12/2017 15:55

Leerkracht of kinderverzorger mag binnenkort bepaalde verpleegkundige taken uitvoeren (Interministeriële Conferentie Volksgezondheid)

BRUSSEL, 21/12/2017 – Mensen uit de omgeving van een zorgbehoevende patiënt zullen binnenkort bepaalde verpleegkundige taken mogen uitvoeren binnen een welomlijnd kwaliteitskader. Daarover heeft Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een akkoord bereikt met haar acht regionale collega-ministers van Volksgezondheid. De nieuwe regeling moet het makkelijker maken om patiënten beter te helpen. Een leerkracht die dat wil zal bijv. insuline mogen toedienen aan een leerling met diabetes, iets wat vandaag wettelijk gezien niet mag.

Lees verder - 21/12/2017 13:39

Het FAGG publiceert het jubileummagazine 2007-2017

Uw geneesmiddelen en gezondheidsproducten, al 10 jaar ONZE ZORG

Lees verder - 21/12/2017 13:08

Welke zorg wilt u aan het einde van uw leven? Praat er op tijd over!

Wat wordt in ons land beschouwd als passende zorg in de laatste levensfase? Hoe komt het dat sommige mensen deze zorg niet krijgen, en hoe kan dit worden voorkomen? Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) doorzocht de Belgische publicaties en organiseerde samen met het onderzoeksteam van UAntwerpen en de UCL een grootschalig onderzoek (waaronder een enquête) bij zorgverleners, patiënten, familieleden en vrijwilligers. Passende zorg blijkt zorg te zijn die tegemoet komt aan wat een patiënt belangrijk vindt. Het tijdig vastleggen van wensen en voorkeuren in een voorafgaande zorgplanning is een zeer goede manier om niet passende zorg bij het levenseinde te voorkomen. Daarnaast moeten zorgverleners vooral tijd krijgen en maken voor gesprekken met hun patiënt. Wat verwacht deze nog van het leven? Waar liggen de prioriteiten? En de maatschappij moet opnieuw leren om te gaan met het levenseinde, zodat dit gemakkelijker bespreekbaar wordt tussen de patiënt en zijn naasten en zorgverleners.

Lees verder - 20/12/2017 13:45

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceert een campagne die aanmoedigt om deel te nemen aan klinische proeven: “2031 heeft jou nodig!”

Een geneesmiddel is het resultaat van een lang en complex ontwikkelingsproces dat zowel in academische onderzoekscentra als in farmaceutische bedrijven kan plaatsvinden. Een essentieel onderdeel van het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel zijn klinische proeven waar veiligheid en doeltreffendheid worden onderzocht.

Lees verder - 15/12/2017 10:14

Tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Lees verder - 14/12/2017 15:38

Advies nr. 73 van 11 september 2017 betreffende euthanasie in geval van niet-terminale patiënten, psychisch lijden en psychiatrische aandoeningen

In advies nr. 73 van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek wordt in hoofdzaak de volgende vraag behandeld:

Bestaat er op het vlak van de toepassing van de Euthanasiewet een maatschappelijke nood om het concept aanhoudend en ondraaglijk psychisch lijden dat niet gelenigd kan worden en dat het gevolg is van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening te verduidelijken?

Lees verder - 14/12/2017 09:09