Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public health

Opleidingen voor vroedvrouwen

De ministerraad stemt in met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block voorstelt over de permanente opleiding voor vroedvrouwen. 

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Biobanken melden gegevens

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van biobanken regelt.

Lees verder - 10/11/2017 17:30

Lucht geven aan binnenluchtkwaliteit in België

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de bestaande wetenschappelijke kennis over binnenluchtkwaliteit in België.

Lees verder - 10/11/2017 10:40

FAGG publiceert jaarverslag 2016

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceert het jaarverslag 2016.

Lees verder - 30/10/2017 10:54

Overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het FAVV naar de FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed rond de overdracht van het boekhoudkundig beheer van de fondsen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen naar de FOD Volksgezondheid. 

Lees verder - 27/10/2017 15:54

Financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een voorontwerp van wet goed rond de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Lees verder - 27/10/2017 15:53

Defibrillatoren voor het grote publiek: waar zijn ze en wie durft ze te gebruiken?

In België krijgen jaarlijks ongeveer 9.000 mensen te maken met een plotse hartstilstand, waarvan 17 tot 30% op een openbare plaats. De afgelopen jaren worden er op publiek toegankelijke plaatsen steeds meer externe automatische defibrillatoren (AED’s-Automatic External Defibrillators) geïnstalleerd. Ze bevinden zich in een groen kastje aan de muur (zie foto) , en toevallige omstaanders kunnen ermee aan het slachtoffer een elektrische schok toedienen, liefst zo snel mogelijk. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zal de impact van AED’s op het sterftecijfer door hartstilstand in ons land echter beperkt blijven, vooral zolang andere factoren die de overlevingskans verhogen, niet simultaan worden aangepakt. Zo weet het grote publiek vandaag nog onvoldoende wat het in dergelijke situaties moet doen, en zijn de bestaande toestellen niet optimaal verspreid.

Lees verder - 25/10/2017 13:56

Conferentie klimaatverandering en gezondheid 26/10 in de Senaat

De FRDO organiseert morgen 26/10 (14u) een conferentie over de impact van klimaatverandering op de menselijke gezondheid, in Europa en in ons land. Wat zijn de gevaren en de kosten voor de samenleving? Welk risico’s lopen kwetsbare groepen? Hoe anticiperen op deze gezondheidsrisico’s,  wat kan het beleid doen?

Lees verder - 25/10/2017 11:55

Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) doet voorstellen tot verbetering van de gezondheidszorg in de gevangenis

Er zijn plannen om de bevoegdheid voor gezondheidszorg in gevangenissen over te hevelen van de minister van Justitie naar die van Volksgezondheid. Ter voorbereiding werd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om de huidige zorgorganisatie in de gevangenissen in kaart te brengen, en om hervormingsvoorstellen te formuleren. Vele gevangenen in ons land verkeren in een slechte gezondheid. Ze gebruiken vaak geneesmiddelen, vooral psychofarmaca. Gemiddeld raadplegen ze jaarlijks 18 maal een huisarts en 3 maal een psychiater, maar tussen de gevangenen en gevangenissen is er een grote variabiliteit. De zorgverleners in gevangenissen zijn vaak zeer toegewijd, maar de zorg kampt met vele problemen: te weinig financiële en menselijke middelen, gebrek aan coördinatie, zorgcontinuïteit, communicatie, opleiding en de bevoegdheden zijn versnipperd. Het KCE stelt een aantal scenario’s voor ter verbetering, zodat de zorg aan gevangenen gelijkwaardig wordt met deze buiten de gevangenis, zoals de internationale en Belgische wetgeving het vereisen.

Lees verder - 17/10/2017 15:23

Gezondheidsdoelstellingen in België: van een ad hoc naar een gestructureerde aanpak

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt alle landen aan om concrete doelstellingen voor hun gezondheidsbeleid vast te leggen. België hanteert er al een aantal, maar ze zijn heel uiteenlopend. Om meer coherentie te bereiken, werd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om een overzicht te maken van alles wat al op federaal niveau bestaat.

Lees verder - 10/10/2017 13:06