Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad bepaalt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de weging van de functie van voorzitter van het directiecomité bij de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

Lees verder - 31/08/2018 15:57

Rapportage-nota van het redesignprogramma van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de rapportagenota over het redesignprogramma van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2018 en 2019, evenals het rapport van de monitoring van mei 2018.

Lees verder - 20/07/2018 13:21

Interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed over de interne organisatie van het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling binnen de FOD Beleid en Ondersteuning, in het kader van vergelijkende selecties.

Lees verder - 28/06/2018 15:40

Globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Begroting Sophie Wilmès en minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal verslag over de werking van de interne controle in de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Lees verder - 01/06/2018 16:54

Externe mobiliteit van de militairen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat diverse bepalingen over de externe mobiliteit van de militairen wijzigt.

Lees verder - 25/05/2018 15:44

Twee overheidsopdrachten voor de federale overheid

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van twee overheidsopdrachten voor de verschillende federale overheidsdiensten.

Lees verder - 18/05/2018 14:39

Wijzigingen omtrent de melding van een veronderstelde integriteitsschending bij de federale overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden wijzigt.

Lees verder - 18/05/2018 14:38

Aanduiding van een lid van het Auditcomité van de federale overheid

Op voorstel van eerste minister Charles Michel, van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en van minister van Begroting Sophie Wilmès keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed met betrekking tot de aanduiding van een Franstalig lid van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Lees verder - 04/05/2018 15:24

Aanschaffing van een nieuw platform voor e-Procurement

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het voorstel van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) om een nieuw platform voor e-Procurement aan te schaffen.

Lees verder - 20/04/2018 13:20