Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Fedict wordt de federale dienstenintegrator voor elektronische samenwerking tussen overheidsdiensten - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) erkent als dienstenintegrator voor de elektronische samenwerking van de federale overheid.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Omzendbrieven over personeelsenveloppen en personeelsplannen van overheidsdiensten

De ministerraad keurt twee ontwerpen van omzendbrief goed met informatie over de personeelsplannen van de federale openbare diensten.

Lees verder - 27/04/2012 16:52

Geleidelijke invoering van quota voor vrouwelijke topambtenaren

De ministerraad voert geleidelijk quota voor vrouwelijke topambtenaren in zodat in 2013 een derde van de topambtenaren vrouwen zijn. De quota moeten een cultuurverandering teweeg brengen die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert en waardoor vrouwen hun rechtmatige plaats aan de top van de ambtenarij kunnen innemen.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

De ministerraad gaat akkoord met de verhoging van de personeelskredieten voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Optifed promoot efficiëntie binnen federale overheidsdiensten zonder extra investeringen

De ministerraad zet het licht op groen om het Optifed-programma in de federale openbare diensten op te starten.

Lees verder - 29/03/2012 17:43

Sociale bemiddeling in de openbare sector

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de sociale bemiddeling in de overheidssector instelt*.

Lees verder - 29/03/2012 17:42

Vierdagenweek en halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de vierdagenweek en de halftijdse arbeid vanaf 55 jaar in de overheidssector.

Lees verder - 23/03/2012 16:43

Ondertekening van de template of confirmation voor de wijziging van lening van de landen van de eurozone aan Griekenland

De ministerraad machtigt minister van Financiën Steven Vanackere om de template of confirmation te tekenen die de lening van de landen van de eurozone aan Griekenland wijzigt.

Lees verder - 15/03/2012 21:11

Omzendbrieven over de personeelsplanning van de openbare diensten

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken Steven Vanackere, minister van Begroting Olivier Chastel en staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert drie ontwerpen van omzendbrief over de personeelsplanning van de openbare diensten goed(*).

Lees verder - 03/02/2012 14:05