Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Public office

Openbaar ambt: wijziging van verschillende bepalingen rond flexwerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput een ontwerp van koninklijk besluit goed met verschillende bepalingen rond flexwerk.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Gebruik van talen in bestuurszaken

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit betreffende het gebruik van de talen in bestuurszaken.

Lees verder - 20/10/2016 11:37

Ruim 370 gemeenten doen beroep op een door de federale overheid gesubsidieerde bemiddelaar in kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Brussel, 15 september 2016. Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Grote Steden, publiceert vandaag samen met de POD Maatschappelijke Integratie een gids die het belang van de GAS-bemiddeling benadrukt bij de grote groep van lokale actoren.

Lees verder - 15/09/2016 14:57

Overheidsopdracht over het onderhoud van e-procurement-toepassingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het aanvatten van een overheidsopdrachtenprocedure om een globaal, correctief en evolutief onderhoud van de e-procurement-toepassingen te verzekeren voor een nieuwe periode van zes jaar.

Lees verder - 15/09/2016 11:49

Diverse bepalingen over het rijkspersoneel met de tuchtregeling - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse bepalingen over het Rijkspersoneel wijzigt.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem en activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès akte van enerzijds de conclusies en aanbevelingen in het evaluatieverslag van de interne controle in de federale overheid en anderzijds van het activiteitenverslag 2014-2015 van het Auditcomité van de federale overheid.

Lees verder - 20/07/2016 16:54

Ambtenarenzaken: Rapport Klachtenmanagement - Indicatoren 2015

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput akte van de resultaten en de aanbevelingen van het Rapport Klachtenmanagement - Indicatoren 2015.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Overheidsopdracht voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput de opstart van een overheidsopdrachtenprocedure goed over een meerjarige overeenkomst (2017-2020) voor de levering van elektriciteit en aardgas ten voordele van Defensie.

Lees verder - 15/07/2016 14:09

Tewerkstelling van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt : de toestand in 2015

In 2015 bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt 1,32% (1,39% in 2014). In totaal behalen of overschrijden 6 federale organisaties het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap. Dit blijkt uit het evaluatieverslag 2015 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap (BCAPH).

Lees verder - 08/07/2016 11:24

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput en minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van omzendbrief goed rond de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

Lees verder - 30/06/2016 14:52