Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Equal opportunities

De Europese Commissie stelt meer tijd voor ouders en mantelzorgers voor en een betere betaling. Een stimulans voor mannen om meer zorgtaken op te nemen.

De Raad vindt het voorstel van Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven een positief initiatief van de Europese Commissie. Het beantwoordt aan de vele moeilijkheden die werknemers, werkneemsters, vaders, moeders en meeouders en mantelzorgers vandaag ondervinden om werk en gezin te combineren.

Lees verder - 05/10/2017 09:42

Oprichting van een cel Gelijke Kansen bij de FOD Justitie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir een ontwerp van koninklijk besluit goed dat als doel heeft een cel Gelijke Kansen op te richten bij de FOD Justitie.

Lees verder - 02/10/2017 10:16

Top Skills 2.0: meer vrouwen in topfuncties

Brussel, 25 september 2017 – Selor pleit resoluut voor gelijke kansen en een gelijke behandeling voor iedereen. Daarbij hecht Selor groot belang aan gendergelijkwaardigheid. Want vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in managementfuncties, in elk domein, elke sector, en in elk land. Vooral in functies met veel beslissingsmacht en grote verantwoordelijkheden zijn vrouwen nog te weinig actief. Met slechts 23,2 % vrouwen in een managementfunctie bevindt België zich duidelijk achteraan in het Europese peloton. Bij de federale overheid doen ze het iets beter, maar ook daar zijn vrouwelijke managers duidelijk ondervertegenwoordigd: slechts 26% van de topmanagers is een vrouw.

Lees verder - 25/09/2017 09:21

Partnergeweld niet enkel een privéprobleem

Brussel, 22 september 2017 – Vandaag stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de resultaten van de enquête ‘Achtervolgt partnergeweld je op het werk?’ voor. Uit een bevraging van ongeveer 2000 Belgische werknemers, blijkt dat partnergeweld wel degelijk een impact heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. 72,9% van de slachtoffers stelde dat het geweld een impact had op hun werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. De cijfers bevestigen dat partnergeweld niet enkel een privéprobleem is en dat elke werkgever kan geconfronteerd worden met de gevolgen van partnergeweld. De werkomgeving zou dan ook een rol kunnen spelen in de strijd tegen partnergeweld.

Lees verder - 22/09/2017 08:55

Persuitnodiging internationale conferentie “Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”

EMBARGO TOT 22 SEPTEMBER 2017, 11u
Persuitnodiging
“Achtervolgt partnergeweld je op het werk?”
Internationale conferentie
Vrijdag 22 september 2017

 

Vrijdag 22 september stelt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen  tijdens een internationale conferentie de resultaten voor van de Belgische enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk”.

Lees verder - 11/09/2017 11:20

Eerste 2 maanden van 2017 telden gemiddeld 139.412 leefloners

Brussel, 14 juli 2017 Naar goede gewoonte publiceert de POD Maatschappelijke Integratie 4 keer per jaar een stand van zaken over de evolutie van het aantal leefloners. In deze editie gaat de studiedienst dieper in op de impact van de vluchtelingencrisis voor de OCMW’s.

Lees verder - 14/07/2017 08:10

Loonkloof in België: een stand van zaken

Brussel, 27.06.2017 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben, in samenwerking met de  Algemene Directie Statistiek en het Federaal Planbureau, het rapport 2017 over de loonkloof opgesteld. Op basis van de uurlonen bedraagt de loonkloof in België 7,6%, tegenover 8% vorig jaar. Op jaarbasis is de daling nog kleiner, 20,6% tegenover 20,9%. Het verschil tussen de resultaten op uur- en jaarbasis kan verklaard worden door het effect van deeltijds werk. 

Lees verder - 27/06/2017 10:42

Tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir akte van het tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Lees verder - 22/06/2017 14:18

9e Federale Prijs Armoedebestrijding 2017 beloont 3 projecten met elk € 12.500

Brussel, 16 juni 2017. Drie organisaties : Le petit vélo jaune asbl, Le Centre Théâtral Luxembourgeois, Théâtre des Travaux et des Jours asbl en RIMO Limburg ontvingen vandaag de Federale Prijs Armoedebestrijding 2017.  Deze 3 laureaten zetten zich dagdagelijks in om de armoede bij alleenstaande ouders te bestrijden en om mensen te activeren die in een armoedesituatie verkeren.

Lees verder - 08/06/2017 15:17