Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Equal opportunities

Gelijkheid in Europa: een waarde die om een duidelijker engagement vraagt

De gelijkheidsbevorderende organen in Europa, waaronder Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in België, hebben vandaag de dag een onmisbare rol te spelen in Europa. Ze moeten meer garanties krijgen om hun opdrachten te kunnen vervullen met de nodige onafhankelijkheid en middelen. Equinet, het Europese netwerk van gelijkheidsbevorderende organen, roept op tot het vastleggen van duidelijke standaarden.  

Lees verder - 15/06/2016 14:11

Seksismewet gaat niet in tegen vrijheid van meningsuiting

Brussel, 25.05.2016 ––  Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag over het beroep tot nietigverklaring van de wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. Volgens de eisers lieten de duidelijkheid en toepasbaarheid ervan te wensen over en ging de wet ook in tegen de vrije meningsuiting. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verdedigde de wet voor het Hof en is verheugd dat alle principiële bezwaren werden verworpen.

Lees verder - 25/05/2016 16:39

Vrouwen blijven de grootste slachtoffers van discriminatie

Brussel, 3 mei 2016 ––  Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen analyseerde de meldingen die het in 2015 ontving en stelt vast dat vrouwen, ondanks het principe van gelijke rechten en het feit dat vrouwen de meerderheid van de bevolking uitmaken, de grootste slachtoffers van discriminatie en ongelijkheid blijven. Het Instituut ontvangt het meeste meldingen over werkgerelateerde discriminatie. De gevolgen van discriminatie in dit domein zijn groot voor vrouwen, het schaadt immers hun economische positie. 

Lees verder - 02/05/2016 16:25

Einde van gemengd waterpolo: een discriminatie?

Brussel, 20.04.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een dertigtal klachten ontvangen na de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om te stoppen met  gemengde waterpoloteams. Het gevolg van die beslissing is dat meisjes tussen 12 en 17 jaar niet meer kunnen deelnemen aan waterpolowedstrijden. De klagers, voor het merendeel ouders, stellen dat meisjes hierdoor gediscrimineerd worden.

Lees verder - 20/04/2016 13:38

Halfjaarlijks verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs akte van het eerste halfjaarlijkse verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'.

Lees verder - 04/03/2016 13:12

Een eerste balans van de toepassing van de genderquotawet in de bestuursraden van ondernemingen

Brussel, 25 januari 2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen maakt een eerste balans op van de toepassing van de wet van 28 juli 2011 over de aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden van beursgenoteerde ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij. Een onderzoek toont aan dat het percentage vrouwen in de bestuursraden van de onderzochte bedrijven op 6 jaar verdubbeld is: van 8,2% in 2008 naar 12,7% in 2012 en 16,6% in 2014.

Lees verder - 24/01/2016 19:01

Overwinning voor de gelijkheid: geen vetorecht meer voor vaders

Brussel, 14.01.2016 – Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is verheugd over het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2016. Het Hof erkent het discriminerende karakter van het artikel van de wet over de naamsoverdracht waarin vaders een vetorecht wordt toegekend in geval van onenigheid tussen de ouders over de familienaam van hun kind.

Lees verder - 14/01/2016 16:21

De pensioenhervorming: de genderdimensie van de zware beroepen

Brussel,  08 januari 2016 – De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en vrouwen wil in zijn advies nr. 149 over het gender van de zware beroepen in het kader van de pensioenhervorming de aandacht van de regering en de sociale partners vestigen op de noodzaak om rekening te houden met de genderdimensie in de zwaartefactoren van het werk.  Deze denkoefening komt op een logisch moment nu de sociale partners overleggen over “objectieve criteria die zullen gebruikt worden om een herzienbare lijst van zware beroepen op te stellen, zowel voor de privé als voor de overheidssector”, zoals gevraagd door de minister van Pensioenen in zijn beleidsnota van november 2014.

Lees verder - 08/01/2016 10:50

De gelijkheid van vrouwen en mannen is nog lang niet verworven in België

Brussel, 8 december 2015 – Aan de vooravond van de Internationale Dag van de Mensenrechten publiceert het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zijn jaarverslag 2014. In het licht van de klachten die zijn juridische dienst ontving wil het de vele en voortdurende discriminaties op grond van het geslacht aan de kaak stellen. Vooral vrouwen zijn er het slachtoffer van, in het bijzonder in het domein van het werk.

Lees verder - 07/12/2015 15:10

Selor: extra acties nodig om drempel van 3% personen met een handicap op de werkvloer te halen

Brussel, 2 december 2015 – Naar aanleiding van de internationale dag van personen met een handicap op 3 december 2015 pleit selectiebureau Selor voor meer inspanningen om mensen met een handicap  aan het werk te krijgen. Op federaal niveau zijn alle overheidsdiensten ertoe gebonden om een vertegewoordiging van minimaal 3% te halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 %, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten daarom inspanningen nodig. Van zijn kant zet Selor extra initiatieven op, waarbij de klemtoon ligt op het aantrekken van jonge, geschoolde personen met een handicap.

Lees verder - 02/12/2015 11:30